Một ảnh chụp của biểu hiện tế bào gốc

Các nhà nghiên cứu trên Campus Wellcome Genome tiết lộ các gen mới liên quan đến pluripotency tế bào gốc, phân nhóm mới của các tế bào và các phương pháp mới để tìm kiếm ý nghĩa trong dữ liệu. Published in Cell Stem Cell, các phát hiện này có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu đầu ...

[Đọc toàn bộ bài viết ở đây]

Những ý kiến ​​đóng.