سلولهای بنیادی خون در یک یورش -

برای اولین بار، گروه تحقیقاتی پروفسور کلودیا Waskow در کارل گوستاو Carus دانشکده پزشکی در دانشگاه فنی درسدن در حال حاضر توصیف یک مکانیسم جدید که در آن طول ...

[دفعات بازدید: مقاله کامل در اینجا]

نظرات مسدود است.